TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016


Sáng ngày 2/2/2016 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Tới dự Đại hội có Lãnh đạo Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ GTVT; đại diện các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các cổ đông của Tổng công ty.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019. Theo đó, các thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm như sau: Ông Nguyễn Hải Trung; Hoàng Anh Tuấn; Triệu Tuyên; Nguyễn Lương Ngọc; Trần Hữu Hưng; Đặng Hải Châu và bà Bùi Thị Thủy. Miễn nhiệm Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Tuyết Anh; Lưu Bích Hạnh và ông Lương Minh Hài.

Đại hội cổ đông bất thường đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới, Hội đồng quản trị mới đã được bầu và ra mắt với Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đến từ Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.


 
Bà Nguyễn Thị Nga (người đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP
 


Bà Đỗ Thị Hoài Hương (người đứng thứ nhất từ trái sang) được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty) làm Tổng giám đốc Tổng công ty thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT