Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP

Ngày 19/5/2023, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP (Vinamotor) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023

Đại hội đã nghe báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022, kế hoạch hoạt động 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch hoạt động 2023; Miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian nhiệm kỳ 2019-2024. Kết thúc đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua toàn bộ tờ trình liên quan đến các nội dung hoạt động của Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Quách Minh Cường Phát biểu tại Đại hội

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT