Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam-CTCP

Sáng ngày 15/7/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam (Vinamotor) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội có sự tham dự của các cổ đông sở hữu và đại diện cho 87.503.023 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Tại Đại hội, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch mức trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT