ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


Sáng ngày 25/7/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với sự có mặt của các cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đại diện cho 87.512.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã nghe Ban Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm và các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016.  

Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch 2016; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2015 và các nội dung khác theo chương trình của Đại hội.

Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT đã thông báo tới các cổ đông, đồng thời giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Tổng công ty tập trung phát triển vào lĩnh vực cốt lõi công nghiệp ôtô. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa nguồn vốn, trong 6 tháng cuối năm 2016 và đầu năm 2017 Tổng công ty cơ cấu lại vốn đầu tư tại các doanh nghiệp; giải quyết các thủ tục đất đai nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả cao.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đã thành công tốt đẹp.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

GALLERY

VIẾT NHẬN XÉT