Công bố thông tin không còn là cổ đông lớn tại công ty CP ô tô TMT